Skip to content

ทัวร์เกาะเฮ(บานาน่า) เกาะไม้ท่อน สปีดโบ้ท

คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight : ทัวร์เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน เตรียมตัวให้พร้อมไปรับความสดชื่นกับท้องทะเลสวยๆ 

ทัวร์เกาะเฮ(บานาน่า) เกาะไม้ท่อน สปีดโบ้ท

โปรแกรม

ตารางการเดินทาง

08.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง
09.00  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
10.00  ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะไม้ท่อน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มักพบฝูงปลาโลมาจำนวนมาก
11.00   เดินทางถึงด้านหน้าเกาะไม้ท่อน(ไม่ขึ้นเกาะ) สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง และปลาสวยงามนานาชนิด เช่นปลาการ์ตูน หอยมือเสือเป็นต้น
12.00   เดินทางถึงบานาน่าบีช เกาะเฮ รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะ
14.00   สนุกสนานกับการเล่นน้ำริมชายหาด หรือท่านสามารถเลือกเล่นกิจกรรมเครื่องเล่นทางน้ำมากมาย เช่น บานาน่าโบ้ท, บานาน่าสวิง, พายเรือคายัค, และพาราเซลลิ่ง (ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเอง) ถ่ายภาพความประทับใจ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30  ออกเดินทางจากบานาน่าบีช เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.00  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์เกาะเฮ(บานาน่า) เกาะไม้ท่อน สปีดโบ้ท

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง