Skip to content

บัตรโชว์โลมา และแมวน้ำ

ราคาเริ่มต้น คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight : บัตรโชว์โลมา และแมวน้ำ การแสดงโชว์ความสามารถน่ารักๆของเจ้าน้องโลมา และแมวน้ำแสนรู้ แสดงความสามารถร่วมกับครูฝึกสุดหล่อ-สวย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการกระโดดสูง การเต้น การวาดรูป หรือความสามารถอื่นๆ ร่วมสนุกสนาน ชมความน่ารัก ความแสนรู้ของน้องๆโลมา และเหล่าเพื่อนๆแมวน้ำ พร้อมทั้งสามารถถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึก หรือเปิดประสบการณ์ร่วมว่ายน้ำกับน้องๆโลมาที่แสนน่ารักได้ โดยมีเหล่าครูฝึกและเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ การแสดงโชว์มีวันละ 3 รอบ เลยทีเดียว และท่านยังสามารถซื้อบัตร เพื่อว่ายน้ำเล่นกับน้องๆได้อีกด้วย 

โปรแกรม บัตรโชว์โลมา และแมวน้ำ

รอบ 11.00 น.
10.45
 เดินทางถึง สถานที่แสดงโลมา แลกตั๋วที่นั่งเพื่อเข้าชมการแสดง
11.00 สนุกสนานกับการชมความน่ารักของ การแสดงแมวน้ำ 
11.15 เพลิดเพลินไปกับ การแสดงโลมา แสนรู้และแสนน่ารัก
11.45 เมื่อการแสดงเลิก ท่านสามารถถ่ายถาพคู่กับโลมาเป็นที่ระลึก (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)

รอบ 14.00 น.
13.45
 เดินทางถึง สถานที่แสดงโลมา แลกตั๋วที่นั่งเพื่อเข้าชมการแสดง
14.00 สนุกสนานกับการชมความน่ารักของ การแสดงแมวน้ำ 
14.15 เพลิดเพลินไปกับ การแสดงโลมา แสนรู้และแสนน่ารัก
14.45 เมื่อการแสดงเลิก ท่านสามารถถ่ายถาพคู่กับโลมาเป็นที่ระลึก (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)

รอบ 17.00 น.
16.45
 เดินทางถึง สถานที่แสดงโลมา แลกตั๋วที่นั่งเพื่อเข้าชมการแสดง
17.00 สนุกสนานกับการชมความน่ารักของ การแสดงแมวน้ำ 
17.15 เพลิดเพลินไปกับ การแสดงโลมา แสนรู้และแสนน่ารัก
17.45 เมื่อการแสดงเลิก ท่านสามารถถ่ายถาพคู่กับโลมาเป็นที่ระลึก (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)

ความประทับใจ โชว์โลมา และแมวน้ำ

บัตรโชว์โลมา
บัตรโชว์โลมา
บัตรโชว์โลมา
บัตรโชว์โลมา
บัตรโชว์โลมา
บัตรโชว์โลมา
บัตรโชว์โลมา
บัตรโชว์โลมา
บัตรโชว์โลมา
บัตรโชว์โลมา
บัตรโชว์โลมา
บัตรโชว์โลมา

โปรแกรมนี้รวม

1.  ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
2. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1.  รถรับส่ง โรงแรมที่พัก – สถานที่แสดงโชว์ มีค่าบริการเพิ่มเติม
2. มัคคุเทศก์
3. อาหาร และ เครื่องดื่ม
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
5. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
6. ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีออกตั๋วบัตรเข้าชม ในวันเดินทางแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
2. หากต้องการเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 48 ชม. ก่อนเวลาเปิดทำการ ณ วันที่เข้าชม
3. หากต้องการยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
4. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ตารางเวลาการเข้าชม อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เพื่อความสนุกสนานในการรับชม และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง