Skip to content

ทัวร์ล่องเรือหรู HYPE

คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight : ทัวร์ล่องเรือหรู HYPE เตรียมตัวให้พร้อมไปรับความสดชื่นกับท้องทะเลสวยๆ นั่งเรือเร็วออกจากท่าเรือภูเก็ต

ทัวร์ล่องเรือหรู HYPE

โปรแกรม

ตารางการเดินทาง

10.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ
11.00  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ เช็คอิน นำท่านลงเรือยอร์ชคาตามารัน บริการท่านด้วยเครื่องดื่มค็อกเทล
11.30  ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ ระหว่างการเดินทางพนักงานบริการท่านด้วยอาหารแบบบุฟเฟต์บนเรือ
12.30  เดินทางถึงเกาะเฮ สนุกสนานกับการเล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00  เดินทางถึงเกาะราชา เพลิดเพลินกับการดำน้ำสนอกเกิ้ล พร้อมกับฝูงปลามากมายที่แหวกว่ายอยู่รอบตัวท่าน
16.00  ออกเดินทางต่อไปยังแหลมพรหมเทพ เพื่อชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกระหว่างทางล่องเรือกลับ สนุกสนานกับปาร์ตี้มันส์ๆบนเรือ
18.30 เดินทางกลับถึงท่าเทียบเรือ รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน เพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์ล่องเรือหรู HYPE

โปรแกรมนี้รวม

1. ค่าเรือนำเที่ยว โปรแกรมตามระบุในรายการ
2. อาหาร 1 มื้อ
3. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
4. อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากากสนอกเกิ้ล ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ 
5. มัคคุเทศก์
6. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1.  รถรับส่งถึงโรงแรมที่พัก
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
3. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
4. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง