Skip to content

ทัวร์อ่าวพังงา เกาะยาวใหญ่ สปีดโบ้ท

คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight : ทัวร์อ่าวพังงา เกาะยาวใหญ่ สปีดโบ้ท  เตรียมตัวให้พร้อมไปกับทริปเส้นทางใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน ไปรับความสดชื่นกับท้องทะเลสวยๆ นั่งเรือเร็วออกจากท่าเรือภูเก็ต

ตารางการเดินทาง

09.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ นำท่านสู่ท่าเรือแหลมหงา
10.00 เดินทางถึงท่าเรือ เช็คอิน บริการชา กาแฟ และของว่าง
10.30  ออกเดินทางจากท่าเรือ โดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา
11.30  เรือถึงถึงอ่าวพังงา นำท่านชมความงดงามโดยรอบเกาะพนัก ซึ่งมีลักษณะเป็นถ้ำและลากูนมากมาย
12.00 เรือออกเดินทางจากเกาะห้อง ต่อไปยังเขาพิงกันและเขาตะปู อ่าวพังงา สัมผัสความงดงาม รูปร่างแปลกประหลาด
12.30 ล่องเรือชมเขาหมาจู ภูเขาหินปูน ที่มีรูปร่างคล้ายสุนัขพันธุ์พุดเดิล และชมภาพเขียนโบราณภายในผนังถ้ำใกล้ๆกัน
13.00  รับประทานอาหารเที่ยงที่เกาะปันหยี หมู่บ้านลอยน้ำ หลังจากรับประทานอาหารท่านสามารถเลือกซื้อของฝากน้ำพริกที่ชาวบ้านทำเอง ของที่ระลึกจากเปลือกหอย และลูกปัดหินสวยงาม
14.00 เดินทางถึงเกาะห้อง ล่องเรือแคนูชมความงดงามโดยรอบเกาะห้อง ลักษณะเป็น ลากูน ชมห้องต่าง ๆ อันตระการตา
15.00 ออกเดินทางต่อไปยังแหลมหาด เกาะยาว พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำที่ชายหาด หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำเช่น พายเรือคายัคใส และพายแพดเดิลบอร์ด 
17.00 เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
18.00  มาถึงยังท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์อ่าวพังงา เกาะยาวใหญ่ สปีดโบ้ท

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน และในเมืองภูเก็ต นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์พายเรือแคนู
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง