Skip to content

ทัวร์อ่าวพังงา เรือใหญ่ (4in1)

คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight : ทัวร์อ่าวพังงา พายแคนนู เรือใหญ่ 

ตารางการเดินทาง

07.30 รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรืออ่าวปอ
08.30 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
09.00 ออกเดินทาง โดยเรือใหญ่ มุ่งหน้าสู่เกาะพนัก
10.00 เรือถึงเกาะพนัก ลงเรือแคนนู พนักงานพายนำท่านสัมผัสธรรมชาติของป่าโกงกาง ผ่านถ้ำที่สวยแปลกประหลาด เดินทางต่อไปยังถ้ำค้างคาว พายเรือพายในถ้ำจนสุดปากถ้ำจะทะลุไปยังบริเวณป่าโกงกาง ดูวิถีชีวิต สัตว์น้ำต่าง ๆ
11.00 ออกเดินทางต่อไปยังเกาะห้อง ลักษณะเป็น ลากูน และพายเรือชมห้องต่าง ๆ อันตระการตา
12.00 ออกเดินทางต่อไปยังเขาพิงกันและเขาตะปู อ่าวพังงา ระหว่างการเดินทาง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ แบบ บุฟเฟ่ต์
14.00 เดินทางถึงเขาพิงกันและเขาตะปู อ่าวพังงา สัมผัสความงดงาม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
15.00 เล่นน้ำที่เกาะละวะ หรือหัดพายเรือด้วยตนเอง , พักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับ ภูเก็ต
16.30 เดินทางถึงท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
17.30 ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมอ่าวพังงา+พายแคนนู เรือใหญ่

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมอุทยาน และท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์พายเรือแคนู
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง