Skip to content

ทัวร์เกาะไข่ เต็มวัน เรือเร็ว

คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight : เตรียมตัวให้พร้อมไปรับความสดชื่นกับท้องทะเลสวยๆ นั่งเรือเร็วออกจากท่าเรือภูเก็ต เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมแนวปะการัง พักผ่อนบนชายหาดขาวละเอียด

ทัวร์เกาะไข่ เต็มวัน เรือเร็ว

โปรแกรม

ตารางการเดินทาง

08.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ เกาะสิเหร่
09.00  ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะไข่นุ้ย เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมแนวปะการังที่มีความงดงาม และปลาสวยงามนานาชนิด
10.00  ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่ใน เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง หรือ พักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย
12.00  รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ
13.00  ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นอกเลือกพักผ่อนบนชายหาดขาวละเอียด สนุกสนานกับการดำผิวน้ำชมปะการัง เพลิดเพลินกับการให้อาหารปลาการ์ตูนและปลาสวยงามนานาชนิด
14.30  ออกเดินทางจากเกาะไข่เพื่อเดินทางกลับสู่ภูเก็ต
15.00  ถึงท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
16.00 เดินทางถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์เกาะไข่ เต็มวัน

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง