Skip to content

ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน สปีดโบ้ท (เช้า/บ่าย)

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน สปีดโบ้ท Highlight : เตรียมตัวให้พร้อมไปรับความสดชื่นกับท้องทะเลสวยๆ นั่งเรือเร็วออกจากท่าเรือภูเก็ต เพียง 15-20 นาทีก็ถึงเกาะไข่แล้ว เลื่องชื่อลือนาม ด้วยชายหาดที่ขาวสะอาดและนุ่มนวล ณ เกาะไข่นอก ไม่ควรพลาดกับการดำน้ำตื้นที่เกาะไข่นุ้ย ชมหินปะการัง ว่ายน้ำท่ามกลางฝูงปลาเสือตอ และเกาะสุดท้าย คือเกาะไข่ใน เป็นเกาะไข่ที่มีน้องแมว อาศัยอยู่เต็มเกาะ จนได้รับชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะไข่แมว

ตารางการเดินทาง ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน สปีดโบ้ท

07.30  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ
09.00  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอิน ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
10.00  ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะไข่ใน เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมท่ามกลางฝูงปลา ที่แหวกว่ายอยู่รอบตัวท่าน หรือ พักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย
11.00  ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นุ้ย เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมแนวปะการังที่มีความงดงาม และปลาสวยงามนานาชนิด
12.00  ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นอก เลือกพักผ่อนบนชายหาดขาวละเอียด สนุกสนานกับการดำผิวน้ำชมปะการัง เพลิดเพลินกับการชมปลาการ์ตูน และปลาสวยงามนานาชนิด
13.00  เดินทางกลับท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

12.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ
13.00  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอิน ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
13.30  ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะไข่ใน เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมท่ามกลางฝูงปลา ที่แหวกว่ายอยู่รอบตัวท่าน หรือ พักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย
14.30  ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นุ้ย เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมแนวปะการังที่มีความงดงาม และปลาสวยงามนานาชนิด
16.00  ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นอก เลือกพักผ่อนบนชายหาดขาวละเอียด สนุกสนานกับการดำผิวน้ำชมปะการัง เพลิดเพลินกับการชมปลาการ์ตูน และปลาสวยงามนานาชนิด
17.30  เดินทางกลับท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน สปีดโบ้ท

โปรแกรมนี้รวม

1.  รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมอุทยาน และท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
4. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
5. มัคคุเทศก์
6. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. อาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง