Skip to content

ทัวร์สคูบา คิงครุยส์เซอร์

คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight : ทัวร์สคูบ้า คิงครุยส์เซอร์  โปรแกรมทัวร์นี้เหมาะสำหรับท่านที่มีประสบการณ์การดำสคูบา หรือได้รับบัตร open water แล้วเป็นอย่างน้อย ความลึกประมาณ 20-30 เมตร

ตารางการเดินทาง

07.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือรัษฎาภูเก็ต
08.00  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
08.30  ออกเดินทางโดยเรือใหญ่ มัคคุเทศก์แนะนำรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์
11.30  เดินทางถึงจุดดำน้ำจุดที่ 1 ซากเรือคิงครุยส์เซอร์ จุดดำน้ำยอดนิยม ซึ่งเป็นซากเรือที่จม สนุกสนานกับการดำน้ำพร้อมกับฝูงปลา และปลาหายากนานาชนิด
12.30  เดินทางถึงจุดดำน้ำจุดที่ 2 ชาร์คพ้อยท์ หรือหินมุสัง เป็นจุดดำน้ำที่มักพบฉลามกบ และฉลามเสือดาว มีลักษณะเป็นกองหิน 3 กองที่มีปะการังและฝูงปลามากมาย
13.30  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
14.30  เดินทางถึงจุดดำน้ำจุดที่ 3 เกาะดอกไม้ เพลิดเพลินกีบสวนปะการังสวยงาม และปลาหายากมากมาย
17.00  เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

รูปภาพ ทัวร์สคูบา คิงครุยส์เซอร์

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. เรือนำเที่ยว สถานที่ตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. อุปกรณ์ดำน้ำ ชุดสคูบา หน้ากากและถังอ๊อกซิเจน
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง