Skip to content

ทัวร์ทะเลแหวก สปีดโบ้ท จากกระบี่

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์ทะเลแหวก เรือสปีดโบ้ท ออกจากกระบี่ Highlight : เตรียมตัวให้พร้อม ไปรับความสดชื่นกับท้องทะเลสวยๆ นั่งเรือเฟอร์รี่ออกจากท่าเรือภูเก็ต และเปลี่ยนเป็นเรือสปีดโบ้ท นำท่านพบกับความสวยงามธรรมชาติของ จ.กระบี่ ที่ถูกขนานนามให้เป็น Unseen Thailand ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เนื่องมาจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ยามน้ำลดพัดพาเอาเม็ดทรายมาบรรจบกันไว้ ณ จุดนี้จนทำให้เกิดเป็น “ทะเลแหวก” และเผยให้เห็นส่วนของสันทรายขาวละเอียดทอดตัวเป็นแนวยาวเชื่อมต่อถึงกัน ระหว่างเกาะ 3 เกาะคือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และ เกาะทับ และแนวสันทรายนี้ จะค่อยๆจมหายไปใต้ผืนน้ำ เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาน้ำขึ้นของแต่ละวัน น่าประทับใจสุดๆ

ตารางการเดินทาง ทัวร์ทะเลแหวก สปีดโบ้ท จากกระบี่

09.00 เจ้าหน้าที่รถรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ
09.30 เดินทางถึงท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา เช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมทัวร์ก่อนขึ้นเรือ
10.00  ออกเดินทางจาก หาดนพรัตน์ธารา โดนสปีดโบ้ท มุ่งหน้าสู่ทะเลแหวก
11.00  เดินทางถึงทะเลแหวก ซึ่งเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นตามปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยจะมีสันทรายสีขาวละเอียดโผล่ขึ้นกลางน้ำ เชื่อมระหว่าง เกาะทับ และ เกาะหม้อ ในช่วงที่น้ำลง นักท่องเที่ยวสามารถเดินจากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะได้ เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจ
12.00  เดินทางถึงเกาะปอดะ สนุกสนานกับการดำน้ำ เล่นน้ำชายหาด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00   ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไก่ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมหาด
14.00   ออกเดินทางต่อไปยัง หาดถ้ำพระนาง สักการะศาลพระนาง ศาลศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวเรือ
15.00   เตรียมตัวเดินทางกลับท่าเทียบเรือ หาดนพรัตน์ธารา
15.30   ออกเดินทางกลับมาถึงท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์ทะเลแหวก สปีดโบ้ท จากกระบี่

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตอ่าวนาง ในเมือง นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเรือนำท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหารเที่ยง 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าอุทยานแห่งชาติ คนไทย 40 บาท
2. ใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
3. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
4. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการ
3. หากยกเลิกทัวร์ ก่อนวันเดินทาง ไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
4. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในการเดินทาง หรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัย ของลูกค้าเป็นสำคัญ
6. บริษัทจะคืนเงินมัดจำ เต็มจำนวน เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้
7. ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทาง จะต้องทำเป็นหนังสือ ลายลักษณ์อักษร

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง