Skip to content

ทัวร์ทะเลแหวก เรือเร็ว

คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight : ทัวร์ทะเลแหวก เรือเร็ว

ตารางการเดินทาง

09.00 เจ้าหน้าที่รถรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ
09.30 เดินทางถึงท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา เช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมทัวร์ก่อนขึ้นเรือ
10.00  ออกเดินทางจาก หาดนพรัตน์ธารา โดนสปีดโบ้ท มุ่งหน้าสู่ทะเลแหวก
11.00  เดินทางถึงทะเลแหวก ซึ่งเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นตามปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยจะมีสันทรายสีขาวละเอียดโผล่ขึ้นกลางน้ำ เชื่อมระหว่าง เกาะทับ และ เกาะหม้อ ในช่วงที่น้ำลง นักท่องเที่ยวสามารถเดินจากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะได้ เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจ
12.00  เดินทางถึงเกาะปอดะ สนุกสนานกับการดำน้ำ เล่นน้ำชายหาด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00   ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไก่ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมหาด
14.00   ออกเดินทางต่อไปยัง หาดถ้ำพระนาง สักการะศาลพระนาง ศาลศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวเรือ
15.00   เตรียมตัวเดินทางกลับท่าเทียบเรือ หาดนพรัตน์ธารา
15.30   ออกเดินทางกลับมาถึงท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์ทะเลแหวก

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตอ่าวนาง ในเมือง นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมอุทยาน และท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหารเที่ยง 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง