Skip to content

ทัวร์ชมเมืองกระบี่

ทัวร์ชมเมืองกระบี่

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์ชมเมืองกระบี่ Highlight : ทริปนำท่องเที่ยวในจุดสำคัญของ จ.กระบี่ ไม่ว่าจะเป็นลานปูดำ ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขาขนาบน้ำ ซึ่งเป็นเขาสูงสองลูก ที่ตั้งขนาบแม่น้ำกระบี่ มีการสันนิษฐานว่า เป็นสถานที่ ที่มีกลุ่มคน เคยมาตั้งถิ่นฐาน เป็นหลักแหล่งในสมัยโบราณ และเที่ยวชมวัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดกระบี่ เป็นสถานที่สมัยก่อน ชาวบ้านได้พบเห็นเสือโคร่ง เดินเข้าออกแถวถ้ำแห่งนี้อยู่เสมอ จึงเรียกกันว่าถ้ำเสือ และยังเป็นวัดที่มีเกจิอาจารย์ “หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ” เจ้าอาวาส ที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธามาช้านาน เยี่ยมชมสระมรกตที่เขียวใส ดั่งสีของมรกต และสามารถมองเห็นพื้นผิว ของหินที่ก้นสระ และอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวอันซีน แห่งเดียวของประเทศไทย ที่น้ำตกร้อนคลองท่อม แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยระดับยอดเยี่ยม นั่งแช่ออนเซ็นน้ำตก ซึ่งภายในจะมีบ่อสำหรับแช่น้ำอุ่น และธารน้ำตกที่ไหลลงมา รวมกับตาน้ำร้อนธรรมชาติ รวมกันเป็นน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิอุ่นสบาย  โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณอยู่ที่ 40-50 องศาเซลเซียส

ตารางการเดินทาง ทัวร์ชมเมืองกระบี่

09.00 เจ้าหน้าที่รอรับที่โรงแรมที่พักของท่าน เพื่อออกเดินทางชมเมืองกระบี่ (เวลารับที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของลูกค้านะคะ)
10.00 เดินทางถึงอนุสาวรีย์ลานปูดำ ประติมากรรมที่เป็นจุดเช็คอิน ของเมืองกระบี่ ตั้งอยู่บริเวณหน้าท่าเรือ เขาขนาบน้ำ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
11.00 เดินทางเข้าสู่วัดถ้ำเสือ ซึ่งอดีตเคยมีเสือโคร่ง อาศัยอยู่บริเวณปากถ้ำ แวะสักการะหลวงพ่อจำเนียร เกจิอาจารย์ชื่อดัง
14.00 ออกเดินทางจากวัดถ้ำเสือไปยังสระมรกต แหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand สระน้ำใสกลางธรรมชาติ มีน้ำสีเขียวมรกต
15.00 ออกเดินทางต่อไปยังน้ำตกร้อน ธารน้ำตกที่เกิดจากน้ำพุร้อนกลางเขา ไหลลงมาเป็นแอ่ง มีอุณหภูมิที่พอเหมาะ สำหรับแช่น้ำได้ เชื่อว่ามีแร่ธาตุ และสามารถบำบัดอาการไขข้ออักเสบ ปวดหลังได้
16.00 เดินทางกลับ ถึงโรงแรมที่พักของท่าน โดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์ชมเมืองกระบี่

โปรแกรมทัวร์นี้รวม

1. รถนำเที่ยวชมเมืองกระบี่ พร้อมน้ำมัน และคนขับรถ
2. ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ (สำหรับคนไทย)
3. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. มัคคุเทศก์ อาหาร และ เครื่องดื่ม (คนขับรถสามารถให้คำแนะนำได้ค่ะ)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
3. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
4. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการ
3. หากยกเลิกทัวร์ ก่อนวันเดินทาง ไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
4. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในการเดินทาง หรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัย ของลูกค้าเป็นสำคัญ
6. บริษัทจะคืนเงินมัดจำ เต็มจำนวน เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้
7. ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทาง จะต้องทำเป็นหนังสือ ลายลักษณ์อักษร

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง