Skip to content

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์เริ่มต้น

ผู้ใหญ่ 5,400 บาท/คน

ติดต่อสอบถามจองทัวร์

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะสุรินทร์ Highlight

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะสุรินทร์ พร้อมโรงแรมที่พัก 3 วัน 2 คืน และรถรับส่งและทริปยอดนิยม เที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์

โปรแกรม แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน

รับสนามบิน-ส่งที่พัก (-/-/-)

xx.xx เจ้าหน้าที่รอรับลูกค้าที่สนามบิน (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับไฟลท์บินของลูกค้า)
xx.xx ถึงโรงแรมที่พัก เช๊คอิน พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ เรือสปีดโบ๊ท (อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น)

05.00  รถตู้ปรับอากาศ รอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือคุระบุรี จังหวัดพังงา
08.00  เดินทางมาถึงท่าเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
09:00  ออกเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี สู่อุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือสปีดโบ๊ทขนาดใหญ่ ปลอดภัยด้วยชูชีพและอุปกรณ์ครบครัน
10:00  เดินทามาถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวแม่ยาย และ อ่าวเต่า สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งเป็นบริการของอุทยานฯ ให้บริการแบบเซ็ตโต๊ะ (ร่วมทานกับบุคคลอื่น) พนักงานคอยบริการ
13:00  ออกเดินทางต่อไปดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวผักกาด และ เกาะตอรินลา
14.30  
เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวมอแกน (Sea Gypsy) ชาวทะเลที่เติบโต และอาศัยอยู่บนเกาะ ชมวิถีชีวิต และการดำรงชีพด้วยการจับปลา และสัตว์ทะเลเป็นอาหาร เลือกซื้อของฝากที่ระลึก
15:30  ออกเดินทางกลับจาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
17:00  มาถึงยังท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านที่ท่าเรือ ท่านสามารถอาบน้ำล้างตัว และรับประทานอาหารเย็น ก่อนเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
19.00  ถึงโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

เช็คเอ้าท์ - ส่งสนามบิน (อาหารเช้า/-/-)

xx-xx รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (กรุณาเช็คเอาท์และนำกระเป๋าติดตัวมาด้วยนะคะ)
xx-xx 
เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ล็อบบี้โรงแรมส่งลูกค้าไปยังสนามบิน เดินทางกลับอย่างปลอดภัย (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับไฟล์ทบินของลูกค้านะคะ)
xx-xx  เดินทางถึงสนามบิน ขอให้ท่านโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

หมายเหตุ: ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

โรงแรมที่พัก
ราคา/ท่าน
Ashlee plaza hotel

5,400

Foto Hotel

5,800

Chanalai Hillside Resort

6,300

รูปภาพแพ็คเกจทัวร์

แพคเก็จนี้รวม

 1. รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม / โรงแรม – ท่าเรือ (รถเก๋ง)
 2. ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 3. ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ เรือสปีดโบ้ท
 4. อาหาร 5 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ/ อาหารเที่ยง 1 มื้อ/อาหารเย็น 1 มื้อ)
 5. อุปกรณ์ดำน้ำสนอคเกิล หน้ากาก ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ 
 6. มัคคุเทศน์ (เฉพาะทัวร์ทะเล)
 7. ประกันอุบัติเหตุ

แพคเก็จนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

เงื่อนไขทัวร์แพคเกจ

 1. แพคเกจทัวร์เป็นราคาสำหรับการเดินทางคนไทย (หากจำนวนลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)
 2. มัดจำ 50% ณ วันที่ทำการจอง
 3. ชำระ 100% ก่อนเดินทาง 7 วัน
 4. กรณีจองห้องพักอย่างเดียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะ
 5. กรณีจองแบบวันเดย์ทริป ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาที่เรือไม่สามารถออกได้ ทางบริษัททางเรายินดีคืนเงินให้ตามจำนวนที่ลูกค้าชำระมา โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนคืนตามรายการที่ธนาคารหักจริง 
 6. กรณีจองแบบแพ็คเกจ ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด แต่ต้องขอหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนแก่ลูกค้านะคะ ตามรายการที่ทางธนาคารหักจริงนะคะ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมดนะคะ
 7. ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ควรจองล่วงหน้า 7 วัน
  **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและไม่คืนเงินในการจองทั้งหมด กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง