Skip to content

สารบัญทัวร์ :ทัวร์เกาะพีพีทัวร์เกาะรายา-เฮทัวร์สิมิลัน-สุรินทร์ทัวร์กระบี่ทัวร์อ่าวพังงาเขาตะปู ทัวร์เกาะไข่ – ทัวร์ครึ่งวัน – ทัวร์คาตามารันดำน้ำ Scubaบัตรชมโชว์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ภูเก็ตชิลล์ตระหนักอย่างลึกซึ้งถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว ในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้รับมาจากการทำธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวว่าเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง. บริษัทให้ความเคารพลูกค้าโดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, กฎหมายธุรกิจ, ระเบียบสังคม, หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ลูกค้าที่มีต่อบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นไปอย่างปลอดภัย บริษัทจึงได้จัดทานโยบายและโครงสร้างระบบที่ครอบคลุมโดยมีใจความดังต่อไปนี้

1. การเก็บรวบรวม・ การใช้งาน・และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยคานึงถึงเนื้อหาและขอบเขตของธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสาคัญ และจะควบคุมการใช้ข้อมูลบุคคลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้นโดยจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น. นอกจากนี้ ในบางกรณีบริษัทอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามด้วยเหตุผลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า. เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงจัดทำระเบียบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างจริงจัง

2. การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อบังคับ, บทบัญญัติต่างๆ ของประเทศ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3. มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม บริษัทจึงสร้างระบบควบคุม “ระบบการจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย ความเสียหาย การแก้ไขปลอมแปลง การทาลายและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล. นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางมาตรการ หากเกิดความผิดปกติขึ้น จะตรวจหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยจัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำทุกวันและการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก

4. การร้องเรียนและปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจัดตั้ง “ฝ่ายรับเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” สาหรับเป็นช่องทางติดต่อเมื่อมีการร้องเรียนและต้องการคาปรึกษาด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

5. ปรับปรุงระบบการจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องนอกจากสภาพแวดล้อมของการบริหารขององค์กรแล้ว เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทยังได้พยายามปรับปรุงแก้ไขระบบ “การจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล

ทางบริษัทจัดเก็บข้อมูล ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ ของลูกค้าเพื่อใช้ในการจัดทำบุ๊คกิ้งเท่านั้นไม่มีจุดประสงค์นำไปใช้อย่างอื่น ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 6 เดือนหลังจากลูกค้าเดินทางไปแล้ว ทางบริษัทมิได้จัดเก็บข้อมูลบัตรเคดิตหรือเดบิตของลูกค้าเพราะจะเป็นการผิดเงื่อนไขในการรับชำระเงิน

กรณีนำรูปภาพ ของลูกค้ามาใช้กับเว็บไซต์บริษัทมีนโยบายที่เคร่งครัดว่าด้วยเรื่องของการได้รับการยินยอม และ ตรวจสอบ และส่งมอบภาพเพื่อนำไปใช้ในการนำเสนอทางสื่อต่างๆ โดยภาพลูกค้าจะต้องได้รับการส่งมอบและได้รับอนุญาติจากลูกค้าโดยตรง 

นโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ท่านเดินทางได้อย่างสบายใจ กับผู้ให้บริการทัวร์มืออาชีพตรวจสอบได้

ภูเก็ตชิลล์ทราเวล โดยนางสาวสุนิษฐ์รดา สุยะ ได้จดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการธุรกิจนำเที่ยวทะเบียนเลขที่ 32/01357 ( ตรวจสอบทะเบียนทัวร์ คลิกที่นี่ ) และยังมีประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา ในวงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท ให้ท่านเที่ยวปลอดภัย สบายใจ ไปกับเรา ภูเก็ตชิลล์

บริษัททัวร์ภูเก็ต ภูเก็ตชิลล์