Skip to content

ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว

คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight : เตรียมตัวให้พร้อมไปรับความสดชื่นกับท้องทะเลสวยๆ นั่งเรือเร็วออกจากท่าเรือภูเก็ต สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง และปลาสวยงาม

ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว

โปรแกรม

ตารางการเดินทาง

07.30  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง
08.30  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
09.00  ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะรายา (เกาะราชาใหญ่)
10.00   สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง และปลาสวยงาม หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาวละเอียด
11.30   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะรายา หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถเล่นน้ำ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ชายหาด
13.00  ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาวละเอียด หรือท่านสามารถเลือกเล่นกิจกรรมทางน้ำบนเกาะ เช่น บานาน่าโบ้ท พาราเซลลิ่ง ซีวอล์คเการ์ หรือดำน้ำสกูบ้า (ลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวร์ที่บนเกาะชำระค่าใช้จ่ายเองค่ะ)
15.00  ออกเดินทางจากเกาะเฮ กลับมายังเกาะภูเก็ต
15.30   เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
16.00  เดินทางถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง