Skip to content

ทัวร์ดำน้ำ Scuba เกาะราชา โดยเรือใหญ่

ทัวร์ดำน้ำ เกาะราชา ทัวร์ scuba เกาะราขา เรือใหญ่

คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight : ทัทัวร์ดำน้ำ Scuba เกาะราชา เรือใหญ่  เล่นน้ำดำน้ำดูปลา และความสวยงามของปะการังที่ เกาะราชาใหญ่ ซึ่งจะมีจุดดำน้ำถึง 2 จุด อิ่มอร่อยมื้อกลางวันกับอาหารแบบบุฟเฟต์บนเรือ สนุกสนานพร้อมความปลอดภัยด้วยทีมงานมืออาชีพ
** หมายเหตุ ** ราคาเบื้องต้นยังไม่รวมชุดเซ็ตอุปกรณ์ดำน้ำราคา 500 บาท

ตารางการเดินทาง

07.00 น. รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง
08.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอิน สามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
08.30 น. ออกเดินทางโดยเรือใหญ่ มุ่งหน้าสู่เกาะรายา (เกาะราชาใหญ่)
11.00 น. เดินทางถึงจุดดำน้ำ จุดที่1 บริเวณเกาะราชาใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง และปลาสวยงาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ
13.00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง จุดดำน้ำจุดที่ 2
14.00 น. ออกเดินทางกลับมายังเกาะภูเก็ต
15.30 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์ซันเซ็ท ดินเนอร์​

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. เสื้อชูชีพ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
6. มัคคุเทศก์ทางทะเล
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมชุดเซ็ตอุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 500 บาท 

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้