Skip to content

บัตรเข้าชมไซม่อนคาบาเร่ต์

คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight : ไซม่อนคาบาเร่ต์โชว์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในการแสดงคาบาเร่ต์ที่ดีที่สุดในภูเก็ต ความอลังการ ความสวยงามและความบันเทิงที่มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ของการแสดง ในโรงละครที่จัดตั้งขึ้นอย่างดี Phuket simon cabaret show เปิดครั้งแรกในปี 1991 ซึ่งโรงละครรองรับที่นั่งได้มากถึง 600 ที่นั่งเลยทีเดียว

โปรแกรมบัตรเข้าชมไซม่อนคาบาเร่ต์

18.30 เจ้าหน้าที่รอรับที่โรงแรมที่พักของท่าน เพื่อออกเดินทางชมเมืองกระบี่ (กรณีจองบัตรเข้าชมพร้อมรถรับส่ง)
19.00 เดินทางถึงไซม่อนคาบาเร่ต์ การแสดงคาบาเร่ต์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต
19.30 เพลิดเพลินกับการชมแสดงเต้น และร้องเพลงจากนักแสดงสาวสวยมากมาย หลังจบการแสดงสามารถถ่ายรูปคู่นักแสดงเป็นที่ระลึก
20.30 เจ้าหน้าที่รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

20.00 เจ้าหน้าที่รอรับที่โรงแรมที่พักของท่าน เพื่อออกเดินทางชมเมืองกระบี่ (กรณีจองบัตรเข้าชมพร้อมรถรับส่ง)
20.30 เดินทางถึงไซม่อนคาบาเร่ต์ การแสดงคาบาเร่ต์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต
21.00 เพลิดเพลินกับการชมแสดงเต้น และร้องเพลงจากนักแสดงสาวสวยมากมาย หลังจบการแสดงสามารถถ่ายรูปคู่นักแสดงเป็นที่ระลึก
22.00 เจ้าหน้าที่รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

รูปภาพบัตรเข้าไซม่อนคาบาเร่ย์

โปรแกรมนี้รวม

1. บัตรเข้าชมโชว์และการแสดง
2. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1.  รถรับ-ส่ง ไซม่อนคาบาเรต์
2. มัคคุเทศก์ อาหาร และ เครื่องดื่ม
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
4. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
5. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง